แสดง 1-9 จาก 9 จำนวนที่ค้นหา

Collaborative care for patient with heart failure

41
41
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เห็นตัวอย่างการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่เข้มแข็ง 2. เห็นตัวอย่างการวัดผลของการทํางานร่วมกัน 3. เข้าใจบทบาทของแต่ละวิชาชีพ #สาระโดยสรุป การบรรยายนี้เป็นการแสดงตัวอย่างของการทํางานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร โดยมีหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพในสิ่งที่ตนถนัดที่สุด เพื่อช่วยกันดูแลผู้ป่วยคน เดียวกันให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดที่ทีมสามารถจะทําให้ นอกจากนี้จะได้แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดว่า การทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบสามารถทําให้เกิดผลการรักษาหรือ clinical outcomes ที่ดีแตกต่างจากระบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ ท่านที่เคยสงสัยว่า การทํางานในคลินิกเฉพาะโรคจะเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอย่างไร?…
ฟรี

Collaborative care for drug interaction management

42
42
ฟรี
#สาระโดยสรุป Collaborative care เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมทํา โดยคิดร่วมกันว่าการรักษาคนไข้เป็นผลผลิตของทีม การใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล ผู้ป่วย การจัดการกับ Drug interaction หรือปฏิกริยาระหว่างยา ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลได้วาง ระบบการจัดการไว้ทุกแห่ง แต่ยังปัญหาที่พบเกือบทุกโรงพยาบาล ได้แก่ เภสัชกรเป็นคนกําหนดคู่ ยาและแนวทางการจัดการเองการกําหนดคู่ยาไม่ครอบคลุมปัญหาที่อาจพบ หลายแห่งมีระบบแต่ไม่ ปฏิบัติตาม ยังพบการใช้ยาที่เกิดคู่ปฏิกริยาระหว่างยาแล้วทําให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย ไม่ชัดเจนเรื่อง…
ฟรี

ระบบส่งยาทางไปรษณีย์

11
11
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจการควบคุมคุณภาพของระบบส่งยาทางไปรษณีย์ 2. เข้าใจแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลต่อการส่งยาทางไปรษณีย์ 3. ประโยชน์ที่ผู้ป่วยพึงได้รับจากวิชาชีพเมื่อมีการส่งยาทางไปรษณีย #สาระโดยสรุป ระบบส่งยาทางไปรษณีย์เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้แนวคิดทางการบริหารที่ชื่อว่า LEAN เพื่อลด ความสูญเสียและจัดให้การไหลของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การออกแบบระบบจึงต้องคํานึงถึง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟังจะได้ทราบขั้นตอนการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานภายนอก คือ บริษัทไปรษณีย์ไทยในการออกแบบและการทดสอบระบบร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้นกว่าระบบเดิมและได้รับทราบ ผลลัพธ์จากโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องมา 5…
ฟรี

Practical point for medication safety: Episode II

98
98
ฟรี
#สาระโดยสรุป ต้องไม่พลาดสําหรับประเด็นสําคัญระบบยา เริ่มตั้งแต่ 1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดต้องมีบทบาทอย่างไร? 2) การเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จะต้องเก็บอะไร? อย่างไร? 4) การจัดการยาความเสี่ยงสูงที่ต้องไม่เน้นเฉพาะเรื่องการเฝ้าระวัง 5) Medication reconciliation ที่เป็นปัญหาเกือบทุกโรงพยาบาล
ฟรี

Practical point for medication safety: Episode I

126
126
ฟรี
#สาระโดยสรุป ต้องไม่พลาดสําหรับประเด็นสําคัญระบบยา เริ่มตั้งแต่ 1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดต้องมีบทบาทอย่างไร? 2) การเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จะต้องเก็บอะไร? อย่างไร? 4) การจัดการยาความเสี่ยงสูงที่ต้องไม่เน้นเฉพาะเรื่องการเฝ้าระวัง 5) Medication reconciliation ที่เป็นปัญหาเกือบทุกโรงพยาบาล 6) Discharge counselling คืออะไร? ทําไมต้องทํา
ฟรี

From R2R to data mining: Implication on hospital pharmacy services

18
18
ฟรี
From R2R to data mining: Implication on hospital pharmacy services #วัตถุประสงค์ 1. แสดงให้เห็นผลลัพธ์ ด้าน clinical หรือ economic ในงาน R2R ด้านงานเภสัชกรรมคลินิก 2….
ฟรี

Collaborative opioid management for patient safety at home:practical consideration

15
15
ฟรี
Collaborative opioid management for patient safety at home:practical consideration
ฟรี

The miracle of salt Form: One difference leads to a big change of medication

9
9
ฟรี
The miracle of salt Form: One difference leads to a big change of medication  
ฟรี

นวัตกรรมทางดิจิตัลและระบบจ่ายยาอัตโนมัติ กับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

15
15
ฟรี
นวัตกรรมทางดิจิตัลและระบบจ่ายยาอัตโนมัติ กับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Digital automation and innovation with a challenge and change in hospital pharmacy frontier) #วัตถุประสงค์ 1. ได้รับรู้ถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจริง พร้อมกับแนวทาง พัฒนาในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. ได้รับรู้ถึงนวัตกรรมทางดิจิตัลและระบบจ่ายยาอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย…
ฟรี