07
ก.ย.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ”
16
ส.ค.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การวิเคราะ์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน” ในโครงการ การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562