03
ธ.ค.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้กลไกและวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools) สำหรับสมาชิก 2P Safety Hospital” ในโครงการ การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30-16.30 น
23
พ.ย.
การวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยม From Recommendation to Action
07
ก.ย.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ”
16
ส.ค.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การวิเคราะ์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน” ในโครงการ การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562