แสดง 1-9 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

Crisis Communication : สื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้วิกฤต

41
41
ฟรี
-วัตถุประสงค์  1. เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารในภาวะวิกฤตจากผู้เชี่ยวชาญ 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่สำคัญ 3. เกิดความเข้าใจเห็นความสำคัญเรื่องการสื่อสารและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ -สาระโดยสรุป การทำงานในปัจจุบันมีโอกาสเกิดปัญหาเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งกับผู้ให้และผู้รับบริการ ถึงแม้จะพยายามมีระบบป้องกันไม่ให้เกิด ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วมีทั้งที่คลี่คลายและเกิดปัญหาที่ ต่อเนื่องและใหญ่โต สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว คือการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียรู้ประสบการณ์เพื่อประยุกต์ใช้ได้จริงว่าจะ “สื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างไร ให้ ปลอดภัยไร้วิกฤต”
ฟรี

Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และ สวทช.)

33
33
ฟรี
-วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเรื่อง 2P Safety 2. นำหลักคิดเรื่อง Human Factor Engineering มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วยและบุคลากรผ่านนวัตกรรม 3. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลนำปัญหาอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับ 2P Safety มาสร้างนวัตกรรมเพื่อการป้องกันโดยมีทีมนวัตกรเป็นพี่เลี้ยง -สาระโดยสรุป ความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…
ฟรี

Highlight ให้ Like : Personnel Safety Goals

27
27
ฟรี
-วัตถุประสงค์ 1. เรียนรู้เข้าใจประเด็น National Personnel Safety Goals 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตัวอย่าง และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ Personnel Safety ในทุกหัวข้อของ SIMPLE ผ่านตัวอย่างของกลุ่มบุคคล 3. มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน Personnel Safety ในโรงพยาบาล
ฟรี

Highlight ให้ Like : Patient Safety Goals

21
21
ฟรี
-วัตถุประสงค์  1. เรียนรู้เข้าใจประเด็น National Patient Safety Goals 2. จัดลำดับความส าคัญ Patient Safety Goals เพื่อน าไปขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบใน โรงพยาบาล 3. รู้จัก เห็นความสำคัญ เกิดแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อนประเด็น Patient Safety…
ฟรี

2P Safety เรื่องดีดีที่ยาก แต่ทำได้

38
38
ฟรี
-วัตถุประสงค์  1. รู้จักเข้าใจ คุณค่าและความหมายของ 2P Safety 2. เรียนรู้หลักคิดและวิธีการการขับเคลื่อนงานเชิงระบบเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ 3. สร้างแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อนเรื่อง 2P Safety ที่เกิดประโยชน์กับ ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีพลัง มีความหมายและทำได้จริง -สาระโดยสรุป ความสำคัญของ 2P Safety และการขับเคลื่อนเรื่อง…
ฟรี

ปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างไรให้ Safe life, Save cost

6
6
ฟรี
-วัตถุประสงค์ คุณค่า/ประโยชน์ ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากกิจกรรม 1. What? จะดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในประเด็นใดบ้าง 2. Why? ทำไมต้องปฏิรูป “ระบบหลักประกันสุขภาพ” ของประเทศไทย? 3. How? จะดำเนินการปฏิรูป “ระบบหลักประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้safe life, save cost -สาระโดยสรุป
ฟรี

เขยื้อนภูเขา เขย่าระบบ บูรณาการงาน RM กับ 2P Safety Hospital

39
39
ฟรี
-วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเรื่อง 2P Safety Hospital จากผู้มีประสบการณ์ 2. เรียนรู้การ implementation เรื่อง 2P Safety ตั้งแต่การกำหนดนโยบายในโรงพยาบาลการนำไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล (3P: Purpose-Process-Performance) 3. สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเรื่อง 2P Safety ที่มีคุณค่าและมีความหมาย -สาระโดยสรุป
ฟรี

Change agent: Quality and Safety Research

23
23
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่เกี่ยวกับ Quality and Safety เรื่องต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 2. เห็นมุมมองและแนวทางการพัฒนางานวิจัยเชิงระบบและการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเกี่ยวกับเรื่อง Quality and Safety 3. สามารถนำแนวคิด หลักการ และมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้เกิด Quality and Safetyโดยมีงานวิจัยสนับสนุน #สาระโดยสรุป
ฟรี

From global to national movement on quality and safety in healthcare

8
8
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบทิศทางการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Quality and Safety ในระบบบริการสุขภาพระดับ global 2. เพื่อทราบแนวทางการบูรณการและการประยุกต์ใช้ประเด็นระดับสากล หลักคิดและเครื่องมือคุณภาพที่สำคัญ สู่การขับเคลื่อนในประเทศ 3. แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เรื่อง Quality and Safety ที่มีหลากมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ในการการขับเคลื่อนทั้งในและต่างประเทศ #สาระโดยสรุป นพ.สุวิทย์วิบุลผลประเสริฐ: ทิศทางการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในระดับ…
ฟรี