แสดง 10-18 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (SIMPLE)2 Patient Safety and Personnel Safety Goals

20
20
ฟรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (SIMPLE)2 Patient Safety and Personnel Safety Goals
ฟรี

Coach for Success

28
28
ฟรี
#วัตถุประสงค์  1. เรียนรู้แนวคิด และกระบวนการโค้ช จากประสบการณ์วิทยากร เพื่อนำสู่การปฏิบัติทดลองใช้ด้วยตนเอง 2. เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการ โค้ช #สาระโดยสรุป Coach (โค้ช) เป็นหลักการสำคัญที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อ productivity ขององค์กรผู้ใช้กระบวนการโค้ชสะท้อนให้ผู้ถูกโค้ชเห็นตัวเองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ถ้ารู้หลักการโค้ชที่เน้นกระบวนการแล้วเราสามารถโค้ชใครก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ ทั้งในชีวิตประจำวันการทำงาน…
ฟรี

Transformative Leadership

26
26
ฟรี
#วัตถุประสงค์  1. แลกเปลี่ยนมุมมองของผู้นำ และบทเรียนการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลในบริบทที่หลากหลาย
ฟรี

Innovation for management

13
13
ฟรี
#วัตถุประสงค์ การจัดการนวัตกรรมมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะสำหรับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยที่จะต้องขยับปรับระบบการบริหารงานภายในไปสู่การใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะแรงงานที่หลากหลายเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่ในองค์กรที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบก้าวกระโดดและเป็นการประเมินความก้าวหน้าขององค์กรและแลกเปลี่ยนการปฎิบัติที่ดีในด้านการจัดการนวัตกรรม #สาระโดยสรุป ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล” โดยกำหนดระยะการพัฒนาคุณภาพทุก 4 ปีตั้งแต่ปี 2542 และกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการคุณภาพและการจัดการความรู้ในแผนกลยุทธ์คณะฯ ตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพศิริราชสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายคุณภาพงานพัฒนาคุณภาพงานจัดการความรู้และงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ รับผิดชอบการดำเนินงานจึงต้องมีการปรับโครงสร้างและแนวคิดการดำเนินการด้านระบบคุณภาพคณะฯ…
ฟรี

Benchmarking for healthcare x THIP

8
8
ฟรี
#วัตถุประสงค์  1. เข้าใจความเชื่อมโยงของ benchmarking กับมาตรฐาน HA และ performance excellence 2. แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้บริหาร ประเด็น คุณค่า ความท้าทาย และหลุมพรางของการ benchmarking สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย 3. การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด benchmark โปรแกรม Thailand Hospital…
ฟรี

โลกเปลี่ยนแปลงเมื่อเราแบ่งปัน

4
4
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แรงบันดาลใจเพื่อจะดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข การเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน การสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อผู้อื่น การไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 2. การเป็นผู้นำ คุณลักษณะผู้นำที่สามารถบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ #สาระโดยสรุป “การเป็นผู้ให้ ทำบุญกับสัตว์ใหญ่จะได้บุญอันประเสริฐ การช่วยเหลือช้างเร่ร่อน ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง เป็นการช่วยเหลือช้างทั้งระบบ” คุณธนบดี พรมสุข อายุ 35…
ฟรี

Collaboration in a living System

3
3
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. บทเรียนจากการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ การเติบโตและพัฒนาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกับประชาชน 2. ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในมุมมองของการทำงานเครือข่าย 3. อนาคตของการทำงานเครือข่าย ความร่วมมือของ สรพ. กับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย #สาระโดยสรุป สรพ. ดำเนินกลยุทธ์ขยายแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ไปสู่สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ ก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation…
ฟรี

Servant Leadership: leading by serving

6
6
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. ตระหนักในการมองเห็นคุณค่าแห่งทักษะการเป็นผู้รับใช้ที่ทรงประสิทธิภาพ 2. พัฒนาทักษะในการเป็นผู้รับใช้เพื่อจะเป็นผู้นำที่ดี 3. เรียนรู้ตนเองจากงาน และทำให้ผู้อื่นเรียนรู้ตนเองจากงาน #สาระโดยสรุป ภาวะผู้น าในปัจจุบันต้องการความสามารถ 1. มองเห็นสมรรถภาพทั้งหมดขององค์กร 2. เชื่อมสมรรถภาพเหล่านั้น จากบุคคล สถานที่ และบริบท เข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 3. บูรณาการและผสมผสานให้ลงตัวของกระแสความต่างในยุคปัจจุบัน
ฟรี

Changes through CLT towards The Magic Care Model in COPD

7
7
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และบทเรียนจากการถอดรหัสการบริหารจัดการกระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค COPD ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best in Class ในการลดอัตราการเสียชีวิตและการ Re-admit ของผู้ป่วย COPD ในกลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐมีการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบในโครงการ THIP (Thailand Hospital Indicator Program)
ฟรี