แสดง 19-27 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต

13
13
ฟรี
#วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ในการพัฒนา เกิดการสร้างนวัตกรรม ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต #สาระโดยสรุป เป็นหนี้อย่าท้อใจ มุ่งพัฒนาต่อไปเพื่อผู้รับบริการ (พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง) ด้วยแนวทางรับราชการในปี 2556 ผมได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง คือ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ด้วยความคิดว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อน บุคลากรน้อย…
ฟรี

AHA: Search for nursing performance excellence

35
35
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เรียนรู้กระบวนการ/บันไดพัฒนาคุณภาพขององค์การพยาบาล สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ มาตรฐาน Advanced HA 2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององค์กรพยาบาล สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล #สาระโดยสรุป พว.สุปรานี ศรีพลาวงษ์ (รพ.ชลบุรี) รพ.ชลบุรี เป็นรพ.ศูนย์ตติยภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 6…
ฟรี

A new model of health promotion for health personnel safety

18
18
ฟรี
#วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการ พยาบาล #สาระโดยสรุป สุขภาพของคนทำงานมีความสำคัญต่อผลลัพธ์และความก้าวหน้าขององค์กร การคงความมี สุขภาพดีของบุคลากรทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคแห่งการ เปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายมิติ A new model of health promotion for healthcare personnel safety…
ฟรี

Nursing process innovation for improve nursing care

36
36
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. สามารถนำเครื่องมือ Mind map ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน 2. ได้แนวคิดในการใช้เครื่องมือ Mind map ในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและปลอดภัย 3. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 4. ทำให้วิชาชีพพยาบาลมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วย #สาระโดยสรุป วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในคลินิก จึงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม…
ฟรี

วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

46
46
ฟรี
พว.ปริศนา ปทุมอนันต์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) #วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถมองภาพองค์กรพยาบาลในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานในบางเรื่องได้อย่างถ่องแท้ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางเรื่องที่เป็นโอกาสพัฒนาสำหรับองค์กรพยาบาล #สาระโดยสรุป มาตรฐานองค์กรพยาบาลเป็นมาตรฐานที่พยาบาลทุกคนควรปฏิบัติตามมาตรฐานในบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนเองในสถานะ/ตำแหน่ง/ระดับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมาตรฐาน ตอนที่ II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาลมี 2 ข้อคือ…
ฟรี

Building a smart nursing in a changing world

27
27
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองจากประสบการณ์การเยี่ยมสำรวจของทีมผู้เยี่ยมทางการพยาบาล 2.เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้มาตรฐาน..การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล…ในงานประจำ #สาระโดยสรุป จากประสบการณ์การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาล พบว่าความเข้มแข็งองค์กรพยาบาลเป็นปัจจัย สำคัญหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร จากสถานการณ์ที่มีภาระงานที่มีปริมาณมากขึ้น ไม่ว่า จะเป็นงานดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นงานหลัก งานนโยบายใหม่ที่ต้องดำเนินการ ทุกระบบงานก็ต้องมี พยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารความเสี่ยง หรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ต่างๆ บางทีก็พบว่า productivity สูงปรี๊ด 200% บางทีจ…
ฟรี

การเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งวิชาชีพ

9
9
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารการพยาบาล 2.แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรพยาบาล #สาระโดยสรุป ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง มักเป็นคำถามในทุกองค์กรและทุกวิชาชีพ คำว่า “ทำดีอยู่แล้ว” เป็นกับดัก วิธีคิดของการพัฒนาองค์กร สำหรับระบบสุขภาพของประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมากในช่วง 10 ปีนี้ เนื่องจาก การพลิกโฉมของเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยี่การสื่อสารที่การเข้าถึงข้อมูลที่ สะดวก รวมทั้งมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการติดตามการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย สิ่งต่างๆ…
ฟรี

NSO ; New X wave of disruption

28
28
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน 3. สามารถนำไปปรับใช้เพื่อชี้นำและรองรับการเปลี่ยนแปลง #สาระโดยสรุป เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ หรือมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ย่อมกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่องค์กรพยาบาลเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่มี คุณภาพ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน และพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าให้ เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอด โดยผ่านแนวคิด…
ฟรี

Nursing Role for Stroke Management in Nan

30
30
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แนวคิดการจัดบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. บทบาทของพยาบาลในยุค Thailand 4.0 #สาระโดยสรุป จำนวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าโรคหลอด เลือดสมองมีอัตราตายมากกว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด 1.5-2 เท่า (สำนักงานโรคไม่ ติดต่อ กรมควบคุมโรค,2560) สัมพันธ์กับการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นความท้าทาย อย่างมากเนื่องจากเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เชื่อมโยงกันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดทั้งกระบวนการ…
ฟรี