แสดง 28-36 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

เปิดใจเรียนรู้สู่การเสริมพลัง คุณค่าความร่วมมือเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

16
16
ฟรี
#วัตถุประสงค์ เปิดใจเรียนรู้สู่การเสริมพลัง : คุณค่าความร่วมมือเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย Learning by open mind to engagement and empowerment disciplinary team: Value of collaboration for improve quality and safety
ฟรี

Ambulance Operation Center ประสานด้วยใจ ปลอดภัย ยั่งยืน

6
6
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการระบบ Ambulance ในภาพรวมของจังหวัดให้รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างไร้รอยต่อ 2. ระบุปัญหา อุปสรรค ของระบบ Ambulance ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 3. เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการระบบ Ambulance ในไทย #สาระโดยสรุป ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา…
ฟรี

คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน

4
4
ฟรี
#สาระโดยสรุป คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ พี่เช็ค คนค้นฅน ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ต้นแบบ 5 อำเภอ ด้วยความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของภาคีเครือข่ายในชุมชนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือ “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” พี่เช็คจะมาถ่ายทอดความประทับใจ และความสำเร็จ ของ พชอ.ต้นแบบดังกล่าว เพื่อเป็นแรงพลังใจให้พวกเรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นว่า“คนไทยไม่มีวันทอดทิ้งกัน”
ฟรี

ผสมงาน ผสานคน สร้างปฐมภูมิคุณภาพ

4
4
ฟรี
#สาระโดยสรุป การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) เน้นการทำงานแนวราบ ไม่แบ่งแยกว่างานนี้เป็นของกระทรวงใด แต่มองว่าเป็นงานที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อไม่ใช่เพียงสร้างสุขภาพ แต่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในอ าเภอ เพราะที่สุดแล้วมีใครบ้างที่ไม่ต้องการความสุขในชีวิต การก้าวผ่านเพื่อให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวต้องเกิดการผสมงาน คือมองงานของเป็นงานของเราและต้องผสานคน เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยได้ทุกงาน บทเรียนจากทีม พชอ.หลากหลายทีมมาร่วมเสวนาในวันนี้ จะทำให้เราได้เห็นโอกาส แนวทาง และกลเม็ดเคล็ดลับที่จะพาทีมคณะกรรมการ ไปถึงจุดหมายการ ผสมงาน ผสานคน สร้างสุขให้ พชอ.
ฟรี

สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต

2
2
ฟรี
#สาระโดยสรุป การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นั้นไม่เพียงแต่สร้างงานที่ลงลึกไปกว่าการดูแลโรค แต่ยังลงไปถึงการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไข้และประชาชน แต่ยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจ คุณค่า ให้กับคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราจะได้ฟังแนวทางการพัฒนางาน พชอ. ที่ไม่เพียงแต่สร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้นแต่ยังสามารถทีมงานที่มีความภาคภูมิใจต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และที่ส าคัญสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ประชาชนที่ต้องได้รับการดูแล
ฟรี

ร้อยใจรวมพล ด้วยกลศิลป์ แต้มสีสันแห่งชีวิตให้ระบบสุขภาพ

2
2
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนบทเรียนจากพื้นที่ชุมชนคลองเตย ในการใช้ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเชื่อมร้อยเยาวชน ชุมชน และระบบสุขภาพ 2. แลกเปลี่ยนมุมมองด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ที่เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์กับระบบบริการสุขภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Change &Collaboration for Sustainability) 3. แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ จากคนท างานเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากชายขอบสังคม #สาระโดยสรุป บทเรียนจากปฏิบัติการดูแลคุณภาพชีวิต โดยใช้คนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง ด้วยพลังผลักเคลื่อนของคนตัวเล็กที่ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากชายขอบ…
ฟรี

ธนาคารเวลา กับ ภาคีอาสาการดูแลผู้มีอายุยืน

8
8
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและรูปแบบการบริบาลผู้สูงอายุใหม่ๆ เพื่อนำไปบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที #สาระโดยสรุป “แก่อย่างเดียวดาย” คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุและอัตราส่วนเกื้อหนุนเพิ่มขึ้น สภาพสังคมทุนนิยและความเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น “แนวโน้มผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียวและอยู่กับคู่สมรสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย รวมถึงความทุพพลภาพอันเป็นผลจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น การพลัดตกหกล้ม แนวคิดและรูปแบบการบริบาลผู้สูงอายุใหม่ๆ ที่จะจุดประกายสู่การเปลี่ยนแปลง…
ฟรี

Strengthening DHS Collaboration through DHSA

10
10
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1.เข้าใจกลไกการประเมินรับรอง DHSA และแนวทางการเตรียมความพร้อม 2.เข้าใจการใช้แนวคิดคุณภาพในการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ 3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนน าสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่ ที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง DHSA ได้แก่ DHS อ าเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา, เครือข่าย DHS จังหวัดสกลนคร, เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช #สาระโดยสรุป District Health…
ฟรี

โครงการ การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ

1
1
ฟรี
-วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบ NRLS การเชื่อมต่อข้อมูลในกลุ่มที่ใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอง 2.เรียนรู้การศึกษาประสบการณ์ผู้ป่วยเพื่อปรับระบบบริการ รวมทั้งการฝีกใช้ Patient Experience Program
ฟรี