แสดง 46-54 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

HA 801: Spiritual in Healthcare Program

68
68
ฟรี
Spiritual in Healthcare Program : การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข #วัถตุประสงค์ 1.เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนคนทำงานให้มีแรงขับเคลื่อนจากภายในสู่เป้าหมายขององค์กร 2.เพื่อเรียนรู้ปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมมิติจิตวิญญาณในการทำงานในโรงพยาบาล 3.มีทักษะทางด้านจิตวิญญาณ เช่น การเห็น คุณค่าและความหมายของงาน และความหมายของชีวิตคนไข้และคุณค่าในตนเอง การนำทักษะด้านจิตวิญญาณลงสู่ระบบงานประจำได้อย่างมีความสุข 4.พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการพัฒนาความดีงามจากภายใน นำไปสู่พฤติกรรมและการบ่มเพาะความสุขให้กับตนเอง…
ฟรี

การทํางานด้วยจิตตื่นรู้

12
12
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. กระบวนการฝึกจิตให้ตื่นรู้กับการทํางาน 2. การฝึกฝนเพื่อให้เป็นคนสมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่าง แท้จริงของมนุษย์ชาติ #สาระโดยสรุป คําว่า “จิตวิญญาณ” ใช้ทั่วไปในสังคมไทยมาก่อน หมายถึง สิ่งอะไรก็ตามที่มีคุณค่าสูงทางจิตใจ เราจึงนําคําที่ใช้ในสังคมไทยมาใช้ เรียกว่า ‘สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทั้งนี้ คําว่า “จิต” หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด…
ฟรี

การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในโรงพยาบาล

14
14
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของโรงพยาบาลที่มีบริบทแตกต่างกัน ที่มา กระบวนการดําเนินการ การหล่อ เลี้ยงและรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของคนทํางานและการดูแลผู้ป่วย ปัญหา อุปสรรค และ ผลลัพธ์ที่ ภาคภูมิใจของโรงพยาบาล 2. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ระบบงาน และแนวคิดการพัฒนาจิตวิญญาณคนทํางานของโรงพยาบาล #สาระโดยสรุป กรณีศึกษาของผู้แทนโรงพยาบาลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ SHA Award…
ฟรี

กรณีศึกษา การพัฒนาจิตวิญญาณในการทํางาน

11
11
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของโรงพยาบาลที่มีบริบทแตกต่างกัน ที่มา กระบวนการดําเนินการ การหล่อ เลี้ยงและรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของคนทํางานและการดูแลผู้ป่วย ปัญหา อุปสรรค และ ผลลัพธ์ที่ ภาคภูมิใจของโรงพยาบาล 2. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ระบบงาน และแนวคิดการพัฒนาจิตวิญญาณคนทํางานของโรงพยาบาล #สาระโดยสรุป กรณีศึกษาของผู้แทนโรงพยาบาลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ SHA Award…
ฟรี

SHA & HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างมีพลัง

10
10
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนาจิตวิญญาณในการทํางาน ของบุคลากรทางการแพทย์ 2. เพื่อแสดงเชื่อมโยงในการเยี่ยมสํารวจตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA และการรับรู้ SHA ในการปฏิบัติของโรงพยาบาล #สาระโดยสรุป เมื่อนําแนวคิดของการใช้ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ มาบูรณาการกับแนวคิดจิตวิญญาณในการ ทํางานจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ มีพลังร่วมในการเปลี่ยนผ่าน และมี…
ฟรี

องค์ประกอบ SHA จากการเยี่ยมสำรวจ

13
13
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. นําเสนอ (ร่าง) มาตรฐาน SHA 2. แนวทางในการเยี่ยมสํารวจ และการประเมิน SHA 3. ผลลัพธ์ของโรงพยาบาลที่บูรณการ SHA ในกระบวนการทํางาน #สาระโดยสรุป ในการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรู้ว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการนําแนวคิด จิตวิญญาณในการทํางาน ผู้เยี่ยมสํารวจจะมีมุมมอง และมีแนวทางอย่างใรในการลงไปเยี่ยมสํารวจมาตรฐานของ SHA และ…
ฟรี

เมื่อ AI บุกโลก จิตวิญญาณมนุษย์จะเป็นอย่างไร?

10
10
ฟรี
#วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ระหว่าง การทํางานด้วย AI เรียนรู้ระหว่างการทํางานด้วยจิตวิญญาณจะมีวิธีการ อย่างไร และการมีจิตวิญญาณของคนการทํางานในอนาคต อย่างมีสติและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี #สาระโดยสรุป ในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา คําว่า “AI หรือ Artificial Intelligence” กลายเป็นคํายอดฮิตที่…
ฟรี

คุณภาพที่สังคมสัมผัสได้

3
3
ฟรี
#สาระโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล เป้าหมายที่สูงสุดคือ การทําให้ประชาชน ผู้รับบริการได้ รับการบริการที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน มีระบบการจัดการที่ดี โดยคํานึงถึงคุณค่าและความหมายที่ จะส่งมอบให้กับผู้รับบริการในฐานะของความเป็นมนุษย์ ประการที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนในหัวข้อนี้ คือการจัดระบบงานที่คํานึงถึงแนวคิดด้าน จิตวิญญาณ การรับรู้ของผู้มารับบริการว่า คุณภาพที่โรงพยาบาลส่งมอบให้กับผู้มารับบริการอยู่ใน รูปแบบใดที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ผู้นําของโรงพยาบาลทั้งสามแห่งจะได้นําเสนอประสบการณ์การบูรณการการพัฒนาคุณภาพ ด้วยศาสตร์ของด้านการแพทย์ และศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างงดงาม
ฟรี

เพิ่มพลังบวก เพิ่มต้นทุนชีวิต เพิ่มคุณค่าองค์กร

13
13
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสื่อสารรูปแบบการเรียนรู้การสร้างอารมณ์เชิงบวก และแรงบันดาลใจ 2. เพื่อเรียนรู้แนวคิดอารมณ์เชิงบวกกับการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน และคุณค่าองค์การ #สาระโดยสรุป องค์การและหน่วยงานต่างๆ ได้พยายามเสาะแสวงหาการใช้อารมณ์เชิงบวกของพนักงานควบคู่ กับการทํางานผ่านกฎระเบียบ และการจัดการองค์การ อารมณ์ในเชิงบวกจะส่งผลดีต่อการพัฒนา และความก้าวหน้าขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถให้พนักงานสามารถค้นหา ความหมายการทํางาน คุณค่าของการดํารงชีวิต และสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของ องค์การได้ พลังบวก จุดเปลี่ยนวิถีชีวิต
ฟรี