แสดง 55-63 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

หนึ่งเป้าหมาย หลายเส้นทาง สู่จิตวิญญาณในการทำงาน

10
10
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. การอภิปรายนี้จะตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ของบุคลากร (employee experience) ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เพื่อนําไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณในที่ทํางาน รูปแบบที่ หลากหลายเหล่านี้เปรียบเสมือนเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาที่มีมากมายหลายเส้นทาง แต่ละ เส้นทางอาจแตกต่างกัน แต่หากเราเดินทางอย่างมุ่งมั่นแล้ว ทุกเส้นทางต่างก็พาเราไปพบ กันที่ยอดเขาสูงสุดอันเดียวกัน แม้เราจะเดินทางมาคนละเส้นทางก็ตาม 2. แนวคิดและการจัดการองค์กรที่จะสามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการทํางานของพนักงาน 3. องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการองค์กรเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการทํางานของ บุคลากร และตัวอย่างจากองค์กรที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา #สาระโดยสรุป
ฟรี

กระตุกเพื่อเปลี่ยน

14
14
ฟรี
#วัตถุประสงค์ การกระตุกความคิด “ของครูคุณภาพ” เพื่อหล่อเลี้ยงและกระตุ้นการพัฒนา ซึ่งอาจนํามาต่อ ยอดความคิดเดิม หรือการรับรู้ความคิดใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิดมาก่อน #สาระโดยสรุป ความคิด คือสิ่งหล่อเลี้ยงและกระตุ้นการพัฒนา ซึ่งอาจจะมาจากการต่อยอดความคิดเดิม หรือการรับรู้ความคิดใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิดมาก่อน จากแนวคิดเรื่อง value-based healthcare เมื่อปีที่แล้ว “ดูคน ดูไข้ ดูคุ้ม”…
ฟรี

Build Well Being Leader in Leading Organization Sustainability

21
21
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนักในปรับกรอบความคิดของผู้นําจาก Ignorance living ก่อนที่จะ ป่วยเป็นโรค NCD ให้เป็น Well-being leadership lifestyle 2. สร้างความสมดุลย์ของ 4 เสาหลักในการสร้าง physical, emotional, mental และ spiritual well-being 3….
ฟรี

Health The Collaboration to Sustain Life

7
7
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. พฤติกรรมเสี่ยง 4 ประการ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มอย่างไม่รับผิดชอบ การไม่ออกกําลังกาย และการ กินอาหารรสจัด ทั้ง “หวาน มัน เค็ม” หากคนไทยสามารถ “เปลี่ยน” พฤติกรรมเหล่านี้ทั้ง 4 ประการ ได้ โดยแนวทางที่จําง่ายๆ ได้แก่…
ฟรี

Life is miracle

9
9
ฟรี
#วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากวิทยากร 1. มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 2. แรงบันดาลใจหรือสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตที่ทําให้ก้าวข้ามจุดเปราะบางมาได้ 3. หากกลับไปได้ จะแก้ไขที่จุดใด เพราะเหตุใด 4. อะไรคือความสุขและความหมายของชีวิต 5. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ความเร่งรีบ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน จะดําเนิน ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข #สาระโดยสรุป เมื่อปี…
ฟรี

เยี่ยมแบบกัลยาณมิตร ก้าวจากเช็คลิสต์สู่การเสริมพลัง

14
14
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. การเยี่ยมประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่ เกื้อกูลและเป็นมิตร 2. บทบาทของผู้เยี่ยมสํารวจหรือผู้ประเมินนี้อาจกลายเป็นผู้ตัดสินผิดถูกหากขาดความเข้าใจ ในบริบทขององค์กรและบุคลากรที่ถูกประเมิน 3. การสร้างกระบวนการเยี่ยมแบบกัลยาณมิตร #สาระโดยสรุป การเยี่ยมสํารวจ การนิเทศติดตามงาน และการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันที่ทําให้ งานเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการเยี่ยม-ประเมิน เป็นสิ่งที่ดําเนินไปบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางอํานาจแบบหนึ่ง การเยี่ยม-ประเมินที่ “ผู้เชี่ยวชาญ” จากภายนอกเข้าไปทําการเยี่ยมสํารวจและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเป็นสิ่งจําเป็น แต่บทบาท…
ฟรี

เทคโนโลยีเปลี่ยนไว เราจะรับมืออย่างไร

15
15
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. เรียนรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล 2. เรียนรู้การสร้างใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อสร้างความฉลาดจากความหลากหลายของผู้คนที่เข้ามาร่วมกันใช้ร่วมการสร้าง #สาระโดยสรุป การปฏิวัติดิจิทัลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแต่เป็นเพราะมีการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาสร้างเป็นธุรกิจมีบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่า ในอนาคตการแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแข่งขันกับมนุษย์ หรือเอาเทคโนโลยีมาแทนที่มนุษย์ แต่จะเป็นการแข่งขันที่มนุษย์จะเข้าใจนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เองเพื่อเอาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นหัวใจที่สาคัญ ความท้าทายต่อผู้นาองค์กรในปัจจุบัน   จะขึ้นอยู่กับว่าจะนาพาองค์กรให้อยู่รอด และสามารถแสวงหาประโยชน์เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบริบทดิจิทัล
ฟรี

บทเรียนจาก 13 หมูป่ากับถ้ำหลวงขุนน้ำานางนอน

11
11
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. บทเรียนปฏิบัติการกู้ภัย 13 หมูป่า ตั้งแต่การวางแผนและเตรียมการ การประสานความ ร่วมมือ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ 2. การออกแบบการจัดการที่ผสมผสานวัฒนธรรมและทักษะความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล แต่ละทีม และการจัดการความสัมพันธ์กับสังคม 3. การเปลี่ยนแปลง การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและ ส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูง #สาระโดยสรุป ปฏิบัติการค้นหา วางแผนเตรียมการ การช่วยเหลือ…
ฟรี

Nursing Perspective with Change and Collaboration for Sustainability

37
37
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. การปรับแนวคิดและบทบาทพยาบาล เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ในอนาคต ภายใต้ความซับซ้อนและความเป็นพลวัตของระบบสุขภาพ (Complexity and Dynamicity of  Health System) 2. การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Health 3. การสานพลังความร่วมมือนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน #สาระโดยสรุป เมื่อพูดถึงยุค Digital…
ฟรี