แสดง 64-72 จาก 72 จำนวนที่ค้นหา

A-HA Talk Change Organization For Sustainability

18
18
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. การชี้นําของผู้นํา การนําด้วยวิสัยทัศน์ การสร้างความมุ่งมั่น และการสร้าง Sense of Urgency ให้เห็น ความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 2. การนําที่สามารถสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง การพัฒนาคุณภาพ 3. การนําที่มุ่งการพัฒนาขีดความสามารถ ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างและ ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการพัฒนา และการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพกับงานประจํา 4. การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (Create High…
ฟรี

Learning Key for Sustainability

22
22
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1. ความสําคัญ ความหมาย คุณค่าของการเรียนรู้ 2. คุณลักษณะสําคัญของการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนเป็นอย่างไร จะสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไร 3. ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ผู้คนเปลี่ยนไป Generation ใหม่ จะ มีวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร อะไรคือปัจจัยของความสําเร็จ #สาระโดยสรุป ในยุค VUCA การเรียนรู้เป็นทั้งอาวุธและเกราะในเวลาเดียวกัน เป็นอาวุธนําสู่ชีวิตที่ดีมีความสุข…
ฟรี

Strengthening Capacity Building of the Senior Hospital Management on Healthcare Personal Safety

3
3
ฟรี
Strengthening Capacity Building of the Senior Hospital Management on Healthcare Personal Safety #Opening Ceremony #Personnel safety and risk management policy for leadership
ฟรี

Shared Vision เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

7
7
ฟรี
1. แลกเปลี่ยนทิศทางการทางานเพื่อบูรณาการการทางานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระหว่าง HACC , QLN, Quality Coach 2. พัฒนาศักยภาพให้แก่พี่เลี้ยงเครือข่ายในการกระตุ้นส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามเป้าหมายการทางานเครือข่าย
ฟรี

เรียนรู้กลไกและวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ Quality Tools

10
10
ฟรี
#วัตถุประสงค์ 1) เรียนรู้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ฉบับ New Standard HA) เชื่อมโยงการกำหนดประเด็นสำคัญ SIMPLE ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลไกแนวทางและแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 2P Safety Hospital 2) สื่อสารแนวทาง และเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้งานระบบ Hospital Safety Culture Survey Online: HSCS…
ฟรี

เรียนรู้การใช้งานระบบ National Reporting and Learning System on Cloud

4
4
ฟรี
เรียนรู้การใช้งานระบบ National Reporting and Learning System on Cloud
ฟรี

Shared vision โรงพยาบาลในโครงการ HA Journey for Quality Movement

10
10
ฟรี
เป้าหมาย 1.บคลากรในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เรื่องแนวคิด เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพตามระดับขั้น สามารถวิเคราะห์ GAP ของการพัฒนาได้ รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ 2.มีระบบการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ระหว่างโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางต่างๆ มีระบบการปรึกษากระบวนการคุณภาพประจาพื้นที่ในการให้ความรู้และความเข้าใจ และติดตามให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.โรงพยาบาลมีรากฐานการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง และได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA
ฟรี